Daarna is het bijna 20 jaar “stil” geweest rondom deze vereniging in Doenrade. Daar kwam verandering in toen Jan Quix, koning in 1964, en een oud lid van het muziekkorps, in 1981 zijn 25-jarig ambtsjubileum vierde. Een paar oud-leden van het muziekkorps vonden het een leuk idee om hem bij die gelegenheid een serenade te brengen. Hiervoor werden de oude muziekmarsen uit de jaren 60 uit de kast gehaald en werd er flink gerepeteerd bij garage de Uiver en in café Haenen. De serenade op 1 september 1981 werd zo goed “ontvangen” bij de bevolking, dat men besloot het muziekkorps nieuw leven in te blazen, met als gevolg, dat in de carnavalsoptocht en de sacramentsprocessie in 1982 voor het eerst sinds 1965 weer schutters meeliepen. Bij de sacramentsprocessie liepen bij het korps twee kinderen als koning en koningin mee. Dat leverde op kermismaandag bij het traditionele kaarten in café Haenen veel discussie op. Er werd hardop gepraat over een heroprichting van de schutterij. Hiervoor moesten natuurlijk wel de nodige zaken geregeld worden. Allereerst werden de oud-leden van de schutterij benaderd om weer lid te worden en daarnaast werd er ook geworven onder de overige Doenradenaren. Op 12 december 1982 werd de eerste ledenvergadering gehouden in café Haenen. Hier werd besloten tot heroprichting van de schutterij. Voorzitter werd Jan Meertens, secretaris Marcel Gorissen en penningmeester Harry Spijkers. Tevens werd er besloten lid te worden van de schuttersbond St. Gerardus, maar niet als actief lid. Er zou alleen deelgenomen gaan worden aan bondsschuttersfeesten, welke binnen de in 1982 gevormde gemeente Schinnen zouden plaatsvinden en aan Doenraadse activiteiten. Wat het uniform betreft had men natuurlijk een probleem. Allereerst waren niet alle oud-leden nog in het bezit van een uniform uit de jaren 60. Verder was de aanschaf van zo”n 40 uniformen niet te bekostigen, omdat het saldo van de kas nul gulden aangaf. Er werd besloten dat ieder lid een wit hemd en een zwarte broek aanschafte; van de eerste contributie en van het eerst verleende gemeentelijk subsidie werden jagerhoedjes gekocht.Er werd vervolgens stof aangeschaft, waarvan door een paar creatieve dames de inmiddels bekende rode en groene hesjes werden gemaakt. De rode hesjes waren voor de manschappen en de groene voor het Fluit- en Tamboerkoprs. In 1984 werden deze “uniformen” aan de Doenraadse bevolking gepresenteerd.<br />

Achteraf is gebleken dat onze schutterij het nog ruim veertien jaar met deze uniformen heeft moeten doen. In 1988 werd groots het 140-jarig bestaan gevierd van de schutterij. Tijdens dit feest werd op de zondag een “wild” schuttersfeest gehouden. Hieraan namen 8 verenigingen deel. Het feest werd een enorm succes en van het batig saldo werd een nieuwe zware buks gekocht en een nieuw vaandel aangeschaft. Het nieuwe vaandel was een exacte kopie van het vaandel uit 1930, waarbij de jaartallen vervangen werden door de tekst “Opgericht 1848”.